Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Изплащане на такси за обучение и стипендии

10.07.2017

Уважаеми участници в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”,

Изплащането на такси за обучение и стипендии по проекта се извършва с известно закъснение, причина за което е неспазване на срока за представяне на месечните отчетни доклади от страна на част от лекарите специализанти.

Екипът за управление на проекта напомня, че срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец!

Моля да имате предвид, че занапред Министерство на здравеопазването ще изплаща регулярно само таксите за обучение и стипендиите на специализантите, които са качили в срок подписани и сканирани месечните си отчети в създадените им профили в сайта.

Средствата за такси за обучение и стипендии на специализантите, които не са качили в срок подписани и сканирани месечни отчети в профилите си в сайта, ще бъдат превеждани след предоставяне на отчетите, със следващото регулярно плащане!

Нова процедура за подбор на специализанти за участие в проекта със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

20.06.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране на обучение по проекта е до 23 юли 2017 г. включително.

Документи за представяне от специализантите в края на участието им в проекта

09.06.2017

При приключване на обучението за придобиване на специалност по проекта или при прекъсване на специализацията си, участниците в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” следва да представят на екипа за управление на проекта следните документи:

  1. Атестат – оценка на придобитите теоретични и практически знания и умения по време на обучението по специалността, подписан от ръководителя на специализацията.

  2. Карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  3. Анкетна карта (анонимна) относно участието в проекта.

  4. Отчетни доклади - оригиналите на месечните отчети, които не са изпращани в МЗ.

Образците на документите са качени в секция „Документи“, Раздел „Документи за представяне в края на участието в проекта на сайта, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.